Your browser does not support JavaScript!

آموزش کوتاه تفاوت زمان حال استمراری و going to در مورد آینده

برای اشاره به آینده گزینه های متعددی در گرامر انگلیسی وجود داره. زمان حال استمراری و going to هر دو برای برای برنامه هایی که قرار در آینده اتفاق بیوفتند مورد استفاده قرار میگیرند. اما بغیر از این در یک مورد دیگه با هم تفاوت دارند. زمان حال استمراری برای مواردی که از قبل در موردشون برنامه ریزی شده استفاده میشود در حالی که going to برای قصد و تصمیمهایی که قرار هستن در آینده اتفاق بیوفتن کاربرد داره.