Your browser does not support JavaScript!

آموزش گرامر انگلیسی:: Action and Non-action Verbs تفاوت این دو دسته از افعال و نکات گرامری مربوط به آنها.

توجه داشته باشید که: در افعال Action مانند jump شما از اعضای بدنتان استفاده میکنید و این عمل توسط بقیه قابل مشاهده است.

اما در افعال Non-action مانند love عمل در ذهن شماست و قابل مشاهده نیست. و همچنین این نوع فعلها در حالت استمراری (ing) بکار برده نمیشوند.