Your browser does not support JavaScript!

آموزش گرامر انگلیسی :: Inversion

از inversion برای تاکید در ساختارهای رسمی (عمدتا نوشتاری) استفاده میشود. این گرامر مناسب زبان آموزان سطح پیشرفته میباشد.