Your browser does not support JavaScript!

آموزش گرامر انگلیسی :: Get used to and Be used to برای نشان دادن تغییر از عادتهای قدیم به جدید و همچنین عادت جدید

در گرامر انگلیسی از get used to برای نشان دادن در پروسه تغییر بودن و از be used to برای نشان دادن عادت جدید استفاده میشود.