Your browser does not support JavaScript!

این قسمت راجع به پیش بینی های عجیب یک پیشگو است که مرد بخاطر استفاده از گوی های اشتباهی هیچ کدوم رو باور نمیکنه...

بعضی از لغات و ... که در این قسمت یاد خواهید گرفت

psychic - consult - bode - I'm outta here - quack - immensely